<<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา " ข้าวปลาบริบูรณ์ ลำน้ำมูลเรืองรอง แผ่นดินทองพุทธธรรม เลิศล้ำสามัคคี"    ...กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร >>>
  เมนูทั่วไป  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ  
ระบบอินทราเน็ต (SSNET)  
กองการเจ้าหน้าที่  
คลินิกเกษตร  
ใบรับรองเงินเดือน  
พรบ.ข้าราชการพลเรือน(ใหม่)  
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ  
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร  
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  
สารสนเทศการผลิต  
วิสาหกิจชุมชน  
การจัดองค์ความรู้  
อาสาสมัครเกษตร  
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
การสุ่มวัดผลผลิตข้าวหอมมะลิ  
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
แผนปฏิบัติการเกษตรอำเภอ/ตำบล  
ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เกษตรกรผู้ผลิตพืชปลอดภัยฯ  
บทบาทและหน้าที่ของบุคลากร  
การบริหารจัดการภาครัฐ 53  
Program PMQA 2553  
แผนปรับปรุงองค์กร  
แบบฟอร์มที่ 2  
แบบฟอร์มที่ 5  
สรุปผลการประเมินการพัฒนาองค์กร  
การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวม  
เอกสารหมายเลข 1 - 2  
เอกสารหมายเลข 3  
เอกสารหมายเลข 5  
เอกสารหมายเลข 6  
สรุปผลการจัดทำ GPP ปี 52  
ข้อมูลทั่วไป  
ทำเนียบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  
จำนวนประชากร/ครัวเรือน  
หมายเลขโทรศัพท์  
แผนที่อำเภอ  
ภัยธรรมชาติ  
รวมลิ้งค์  
หน่วยงานในกระทรวง
 
 
หน่วยงานในจังหวัดฯ
 
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดต่าง ๆ
 
 
สำนักงานเกษตร
 
 
หน่วยงานภายในอำเภอเมืองยาง
 
 
รวมเว็บไซต์ต่าง ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  เว็บ doae.go.th
  เว็บทั่วโลก
   
     
     
     
     
     
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
msn live tracking
 
update
เริ่ม 1 เมษายน 2551
 
 
หน้าแรกประวัติวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์บุคลากรdownload
       
 
  กำหนดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2555 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2555
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป (1 ตุลาคม 2555)
 
  งานมหกรรมธงฟ้า ลดค่าครองชีพ "ไทยช่วยไทย" จัดโดย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา
และอำเภอเมืองยาง เชิญชวนร่วมจับจ่ายสินค้าดี ราคายุติธรรมจากผู้ผลิต ในวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2555
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยาง
(17 กรกฎาคม 2555)
 
  เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร พร้อมชี้แจงประมวลกฏหมายอาญา
ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลไม่ตรง กับความเป็นจริง ป้องกันมิให้เกษตรกรที่จะขอขึ้นทะเบียนให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง
(20 มิถุนายน 2555)
 
  เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี เลือกใช้พันธุ์ข้าวที่ทางราชการรับรอง ดีกว่าข้าวอายุสั้น 75 วัน ที่คุณภาพต่ำ
และยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล
(20 มิถุนายน 2555)
 
  กำหนดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
 
  กำหนดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2555 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
 
  เชิญเที่ยวงานเทศกาลบุญบั้งไฟอำเภอเมืองยาง ประจำปี 2555 ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2555 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา
 
  เชิญ ชม ชิม ช้อป ลิ้นจี่สดรสอร่อย จากเชียงรายสู่โคราช ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2555
ณ บริเวณลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนาร จังหวัดนครราชสีมา
 
  กำหนดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
 
  กำหนดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน เมษายน 2555 ในวันที่ 2 เมษายน 2555
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
 
  เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2554/2555 รอบที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ  
  เชิญเที่ยวงานข้าวใหม่ปลามันอำเภอเมืองยาง ในวันที่ 26-27 มกราคม 2555 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยาง
มีการประกวดแข่งขันหลายอย่างโดยท่านท่านไม่เคยชมที่ไหนมาก่อน
 
       
       
     
       
       
       
 
 

เกษตรอำเภอเมืองยางร่วมประชุมการจัดงานโครงการวันข้าวใหม่ปลามันอำเภอเมืองยาง ปี 2555 ณ ห้องประชุม อบจ.อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
<< รายละเอียด >>

 
     
 

เกษตรอำเภอเมืองยางดูงานแปลงไร่นาสวนผสมระดับเขตของผู้ใหญ่สงบ หาญกล้า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
<< รายละเอียด >>

 
     
 

อบรมเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โครงการพัฒนางานผลิตภัณฑ์ไหมตามต้นแบบศิลปาชีพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปี 2555

<< รายละเอียด >>

 
     
 

อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปี 2555
<< รายละเอียด >>

 
     
 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปี 2555
<< รายละเอียด >>

 
     
 

มอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/2555 รอบที่ 2
<< รายละเอียด >>

 
     
 

ออกประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/2555 รอบที่ 2
<< รายละเอียด >>

 
     
 

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ปี 2553/2554 รอบที่ 2 ในวันที่ 4 มีนาคม 2554 ณ หอประชุมอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

<< รายละเอียด >>

 
     
     
     


๘๔ ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

 
ทรงพระเจริญ
 
 
 
รวมเว็บไซต์
 
ฝนหลวง
 
ฐานข้อมูลผู้นำเกษตร
 
เศรษฐกิจพอเพียง
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญา
 
ป้องกันและแก้ไขการเกษตร
 
ชมรมแม่บ้านเกษตร
 
พพพ.
 
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด
 
ระบบสารสนเทศ
 
สำนักงาน ก.พ.
 
กบข.
 
ศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 
1111
 
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
 
บริการประชาชน
 
google
 
สถานีโทรทัศน
 
3 5 7 9 11 tpbs Nt UBC
 
หนังสือพิมพ์
 
ไทยรัฐ
 
เดลินิวส์
 
คมชัดลึก
 
มติชน
 
ข่าวสด
 
แนวหน้า
 
สยามสปอร์ต
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Copyright © March 2008
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง
หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทร / โทรสาร 0-4422-9039
เสนอแนะ/ติชม ได้ที่นี่ <=>
kaset_mueangyang@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ Mr.VASAN  SARAGAN
.